پرسشنامه نیازسنجی آموزشی

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی

نام شرکت

حوزه و موضوع اصلی فعالیت شرکت

محل کارگاه شرکت

نیازهاي آموزشی شرکت شما

آیا علاقه مند به شركت در دوره های آموزشي در زمینه "امور نمایشگاهی" مي باشید؟

توضیحات

کدام یک از گزینه هاي زیر را ترجیح می دهید؟

این متن را وارد کنید: captcha