رئوس برنامه های پیشنهادی سال 1394

با عنایت به مصوبات جلسه مورخ 94/01/22 هیئت مدیره بدینوسیله رئوس برنامه های پیشنهادی سال 1394 جهت اطلاع به شرح ذیل می باشد
 • فراهم ساختن زمينه برقراري ارتباط اعضا با تشكلهاي مشابه

  در كشورهاي خارجی

 • چابك سازي شورادر پاسخ به مكاتبات و رسيدگي

  به درخواستها

 • ايجاد سازو كار مناسب برای افزايش

  تعداد اعضاي شورا

 • شناسائي فعاليت اعضا جهت استفاده در

  شبكه اطلاع رسانی

 • شناسائي حوزه تجاري اعضا جهت توسعه فعالیت های

  مشترك بازرگاني

 • شناسائي نيازها و مشكلات اعضا جهت تعريف خدمات مرتبط

  و ارائه به اعضا

 • تدوين موضوعات اساسي و كاربردي در

  علوم بازرگانی

 • استفاده از اعضاي نخبه و توانمند در كارگروههاي تخصصي

  شورای ایران و یونان

 • پایش بهره وري عملکرد شورا

 • تلاش براي اخذ امتیازات گمركي برای تجارت

  با یونان

 • تقويت و توسعه خدمات مشاوره اي شهرستانها

 • تشكيل اتاق بازرگانی ایران و یونان

 • اتخاذ راهكارهايي براي تسهيل عضويت